Over Thiermann.nl

Thiermann.nl maakt gebruik van de veelzijdige kennis en ervaring van de oprichter/eigenaar, Jan C.D. Thiermann. Die kennis en ervaring opgedaan in/bij de Koopvaardij, de Koninklijke Marine (varend en vliegend), de Luchthaven Schiphol, Zeehavens Amsterdam en verschillende IT bedrijven staan borg voor een deskundig, onafhankelijk advies en/of oordeel. Deze eigenschappen maken het mogelijk om een betrouwbare rol te kunnen vervullen als programma- of project manager waarbij integriteit als vanzelfsprekend wordt beschouwd in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Mocht een opdracht een zodanige scope verkrijgen dat dit de competentie van één persoon te boven gaat, dan kan te allen tijde een beroep gedaan worden op een omvangrijk netwerk van uiteenlopende disciplines, vaardigheden en niveaus. De opdrachtgever kan in alle gevallen rekenen op de meest professionele invulling van zijn of haar opdracht.

Jan_2015-2.JPG